Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

 

Vlastník a správca údajov

Talcar s.r.o.

Lipová 2318/40 082 21 Veľký Šariš

IČO: 48299006

DIČ: 2120122576

IČ DPH: SK2120122576

Typy zhromažďovaných údajov

Vlastník neposkytuje zoznam typov zhromaždených osobných údajov.

Úplné podrobnosti o každom type zhromažďovaných osobných údajov sú uvedené vo vyhradených častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v konkrétnych vysvetlivkách zobrazených pred zhromažďovaním údajov.
Osobné údaje môže používateľ voľne poskytnúť, alebo v prípade údajov o používaní môžu byť zhromažďované automaticky pri používaní tejto aplikácie.
Ak nie je uvedené inak, všetky Údaje požadované touto aplikáciou sú povinné a neposkytnutie týchto údajov môže znemožniť poskytovanie služieb tejto aplikácii. V prípadoch, keď sa v tejto aplikácii konkrétne uvádza, že niektoré údaje nie sú povinné, používatelia môžu tieto údaje neoznamovať bez toho, aby to malo vplyv na dostupnosť alebo fungovanie služby.
Používatelia, ktorí si nie sú istí, ktoré osobné údaje sú povinné, môžu kontaktovať vlastníka.
Akékoľvek použitie súborov cookies – alebo iných nástrojov na sledovanie – touto Aplikáciou alebo vlastníkmi služieb tretích strán používaných touto Aplikáciou slúži okrem iných účelov opísaných v tomto dokumente na účely poskytovania Služby požadovanej používateľom. a v Zásadách používania súborov cookies, ak sú dostupné.

Používatelia sú zodpovední za akékoľvek osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto aplikácie a potvrdzujú, že majú súhlas tretej strany s poskytnutím údajov vlastníkovi.

Spôsob a miesto spracovania údajov

Spôsoby spracovania

Vlastník prijíma primerané bezpečnostné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu, zverejneniu, úprave alebo neoprávnenému zničeniu Údajov.Spracovanie údajov sa vykonáva pomocou počítačov a/alebo nástrojov s podporou IT, pričom sa dodržiavajú organizačné postupy a režimy prísne súvisiace s uvedenými účelmi. Okrem Vlastníka môžu byť v niektorých prípadoch Údaje prístupné aj určitým typom osôb zodpovedných za prevádzkovanie tejto Aplikácie (administrácia, predaj, marketing, právne záležitosti, správa systému) alebo externým stranám (ako napr. zmluvní poskytovatelia technických služieb, poštoví dopravcovia, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry), ktorých v prípade potreby vymenuje Vlastník za spracovateľov údajov. Aktualizovaný zoznam týchto strán si možno kedykoľvek vyžiadať od Vlastníka.

Právny základ spracovania

Vlastník môže spracúvať Osobné údaje týkajúce sa Používateľov, ak platí jedna z nasledujúcich podmienok:

 • Používatelia dali svoj súhlas na jeden alebo viacero konkrétnych účelov. Poznámka: Podľa niektorých právnych predpisov môže byť Vlastníkovi povolené spracúvať Osobné údaje, kým Používateľ nevznesie námietku proti takémuto spracovaniu („opt-out“), bez toho, aby sa musel spoliehať na súhlas alebo akýkoľvek iný z nasledujúcich právnych základov. To však neplatí, ak sa spracúvanie osobných údajov riadi európskym právom na ochranu údajov;
 • poskytnutie Údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s Používateľom a/alebo akýchkoľvek jej predzmluvných záväzkov;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha Vlastník;
 • spracovanie súvisí s úlohou, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Vlastníkovi;
 • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Vlastník alebo tretia strana.

Vlastník v každom prípade rád pomôže objasniť konkrétny právny základ, ktorý sa na spracúvanie vzťahuje, a najmä, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, prípadne požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy.

Miesto

Údaje sa spracúvajú v prevádzkových priestoroch Vlastníka a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zúčastnené na spracúvaní.

V závislosti od polohy používateľa môžu prenosy údajov zahŕňať prenos údajov používateľa do inej krajiny, než je jeho vlastná. Ak sa chcete dozvedieť viac o mieste spracúvania takto prenesených údajov, môžu si používatelia pozrieť časť obsahujúcu podrobnosti o spracúvaní osobných údajov.

Používatelia majú tiež právo dozvedieť sa o právnom základe prenosu údajov do krajiny mimo Európskej únie alebo akejkoľvek medzinárodnej organizácii, ktorá sa riadi medzinárodným právom verejným alebo zriadenej dvoma alebo viacerými krajinami, ako je OSN, a o prijatých bezpečnostných opatreniach. vlastníkom na ochranu svojich údajov.

Ak dôjde k takémuto prevodu, Užívatelia môžu zistiť viac v príslušných častiach tohto dokumentu alebo sa môžu informovať u Vlastníka pomocou informácií uvedených v sekcii Kontakt.

Retenčný čas

Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú tak dlho, ako si to vyžaduje účel, na ktorý boli zhromaždené.

Preto:

 • Osobné údaje zhromaždené na účely súvisiace s plnením zmluvy medzi Vlastníkom a Používateľom budú uchovávané až do úplného splnenia takejto zmluvy.
 • Osobné údaje zhromaždené na účely oprávnených záujmov Vlastníka budú uchovávané tak dlho, ako je potrebné na splnenie týchto účelov. Používatelia môžu nájsť konkrétne informácie týkajúce sa oprávnených záujmov, ktoré sleduje Vlastník, v príslušných častiach tohto dokumentu alebo ich môžu kontaktovať.

Vlastníkovi môže byť umožnené ponechať si Osobné údaje dlhšiu dobu vždy, keď Užívateľ udelí súhlas s takýmto spracovaním, pokiaľ tento súhlas nebude odvolaný. Ďalej môže byť Vlastník povinný uchovávať Osobné údaje po dlhšiu dobu, kedykoľvek si to vyžiada splnenie zákonnej povinnosti alebo na príkaz úradu.

Po uplynutí doby uchovávania budú osobné údaje vymazané. Preto právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenosnosť údajov nemožno uplatniť po uplynutí doby uchovávania.

Práva Užívateľov

Používatelia môžu uplatniť určité práva týkajúce sa ich údajov spracúvaných Vlastníkom.

Používatelia majú právo najmä:

 • Svoj súhlas kedykoľvek odvolať.  Používatelia majú právo odvolať súhlas, ak predtým udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
 • Namietať proti spracovaniu ich údajov.  Používatelia majú právo namietať proti spracovaniu svojich údajov, ak sa spracovanie vykonáva na inom právnom základe ako je súhlas. Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo vyhradenej časti nižšie.
 • Prístup k ich údajom.  Používatelia majú právo dozvedieť sa, či Vlastník spracúva údaje, získať informácie o určitých aspektoch spracúvania a získať kópiu údajov, ktoré sa spracúvajú.
 • Overte a požiadajte o nápravu.  Používatelia majú právo overiť si správnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.
 • Obmedziť spracovanie ich údajov.  Používatelia majú za určitých okolností právo na obmedzenie spracovania svojich údajov. V takom prípade Vlastník nebude spracúvať ich Údaje na iný účel ako na ich uloženie.
 • Nechajte svoje osobné údaje vymazať alebo inak odstrániť.  Používatelia majú za určitých okolností právo získať od Vlastníka vymazanie svojich údajov.
 • Prijmite ich údaje a preneste ich inému prevádzkovateľovi.  Používatelia majú právo získať svoje Údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a, ak je to technicky možné, nechať ich bez akýchkoľvek prekážok preniesť inému prevádzkovateľovi. Toto ustanovenie platí za predpokladu, že Údaje sú spracovávané automatizovanými prostriedkami a že spracovanie je založené na súhlase Užívateľa, na zmluve, ktorej je Užívateľ súčasťou, alebo na jej predzmluvných záväzkoch.
 • Podať sťažnosť.  Používatelia majú právo podať sťažnosť svojmu príslušnému orgánu na ochranu údajov.

Podrobnosti o práve namietať proti spracovaniu

Ak sa Osobné údaje spracúvajú vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci zverenej Vlastníkovi alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Vlastník, môžu Užívatelia namietať proti takémuto spracúvaniu poskytnutím dôvodu súvisiaceho s ich konkrétnou situáciou. námietku odôvodniť.

Používatelia musia vedieť, že ak sa ich osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžu proti takémuto spracúvaniu kedykoľvek namietať bez uvedenia akéhokoľvek odôvodnenia. Ak chcete zistiť, či Vlastník spracúva Osobné údaje na účely priameho marketingu, môžu si používatelia prečítať príslušné časti tohto dokumentu.

Ako tieto práva uplatniť

Akékoľvek požiadavky na uplatnenie používateľských práv je možné smerovať na Vlastníka prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti je možné uplatniť bezplatne a vlastník ich bude riešiť čo najskôr a vždy do jedného mesiaca.

Ďalšie informácie o zbere a spracovaní údajov

Právne kroky

Osobné údaje Používateľa môže Vlastník použiť na právne účely na súde alebo vo fázach vedúcich k možnému právnemu konaniu v dôsledku nesprávneho používania tejto Aplikácie alebo súvisiacich Služieb. Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že od Vlastníka môže byť na žiadosť orgánov verejnej moci vyžadované poskytnutie osobných údajov.

Ďalšie informácie o osobných údajoch používateľa

Okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov môže táto Aplikácia na požiadanie poskytnúť Používateľovi dodatočné a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych Služieb alebo zhromažďovania a spracovania Osobných údajov.

Systémové denníky a údržba

Na účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia a akékoľvek služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s touto aplikáciou (systémové denníky), pričom na tento účel používajú iné osobné údaje (napríklad IP adresu).

Informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto zásadách

Bližšie podrobnosti týkajúce sa zhromažďovania alebo spracovania Osobných údajov je možné kedykoľvek vyžiadať od Vlastníka. Pozrite si prosím kontaktné informácie na začiatku tohto dokumentu.

Ako sa spracúvajú požiadavky „Nesledovať“.

Táto aplikácia nepodporuje požiadavky „Nesledovať“.
Ak chcete zistiť, či niektorá zo služieb tretích strán, ktoré používa, spĺňa požiadavky „Nesledovať“, prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a to tak, že upozorní svojich používateľov na tejto stránke a prípadne v rámci tejto aplikácie a/alebo – pokiaľ je to technicky a právne možné – zaslaním upozornenia používateľom prostredníctvom akýchkoľvek kontaktných informácií. k dispozícii Majiteľovi. Dôrazne odporúčame túto stránku často kontrolovať, pričom sa odvolávajte na dátum poslednej úpravy uvedený v spodnej časti. 

Ak sa zmeny dotknú spracovateľských činností vykonávaných na základe súhlasu Užívateľa, Majiteľ si od Užívateľa vyžiada nový súhlas, ak je to potrebné.

Definície a právne odkazy Osobné údaje (alebo údaje)

Akékoľvek informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v spojení s inými informáciami – vrátane osobného identifikačného čísla – umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.

Údaje o používaní

Informácie zhromaždené automaticky prostredníctvom tejto aplikácie (alebo služieb tretích strán využívaných v tejto aplikácii), ktoré môžu zahŕňať: adresy IP alebo názvy domén počítačov využívaných používateľmi, ktorí používajú túto aplikáciu, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požiadavky, spôsob použitý na odoslanie požiadavky na server, veľkosť súboru prijatého ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajina pôvodu, funkcie prehliadača a operačného systému používaného Používateľom, rôzne časové údaje na návštevu (napr. čas strávený na každej stránke v rámci Aplikácie) a podrobnosti o ceste, po ktorej nasleduje v rámci Aplikácie, s osobitným odkazom na poradie navštívených stránok a ďalšie parametre o operačnom systéme zariadenia a/alebo IT prostredí Používateľa.

Používateľ

Fyzická osoba používajúca túto aplikáciu, ktorá, pokiaľ nie je uvedené inak, sa zhoduje s dotknutou osobou.

Subjekt údajov

Fyzická osoba, ktorej sa Osobné údaje týkajú.

Spracovateľ údajov (alebo správca údajov)

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ako je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ údajov (alebo vlastník)

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania Osobných údajov vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania tejto aplikácie. Prevádzkovateľ, pokiaľ nie je uvedené inak, je vlastníkom tejto aplikácie.

Táto aplikácia

Prostriedky, ktorými sa zhromažďujú a spracúvajú Osobné údaje Používateľa.

servis

Služba poskytovaná touto aplikáciou, ako je opísané v príslušných podmienkach (ak sú k dispozícii) a na tejto stránke/aplikácii.

Európska únia (alebo EÚ)

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky odkazy na Európsku úniu v tomto dokumente zahŕňajú všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Právne informácie

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo pripravené na základe ustanovení viacerých právnych predpisov vrátane čl. 13/14 nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú výlučne tejto aplikácie, ak nie je v tomto dokumente uvedené inak.

 

Návrat hore