Prevádzkové pokyny:

1. Pohyb návštevníkov v celom areáli a jazda na motokárach je na vlastné riziko!!!

2. Prísny zákaz vstupu na dráhu.

3. Jazda maloletých do 15 rokov len s doprovodom dospelej osoby.

4. Pod prilby je povinnosť používať hygienickú kuklu. (možnosť zakúpenia u nás v bare)

5. Pri jazde je povinnosť používať ochrannú prilbu. (zapožičiavame bezplatne)

6. Zákaz jazdy pri podozrení požitia omamných látok.

7. Doporučujeme odloženie predmetov, ktoré by mohli počas jazdy vypadnúť na dráhu.

8. Nastupovanie do motokár a vystupovanie z motokár sa prevádza výlučne v depe za pokynov personálu alebo ak personál nestanoví inak.

9. Výjazd z depa a príjazd do depa riadi personál.

10. Všetci zákazníci sú povinní počas jazdy dodržiavať medzi motokárami odstup, aby neohrozovali seba, iných jazdcov a nespôsobili žiadnu kolíziu.

11. V prípade kolízie prísny zákaz vystupovania z motokáry. Zdvihnutím ruky privoláte personál výnimka - ak personál povolí samostatne napraviť kolíziu. (neplatí pre deti a ženy)

12. Koniec jazdy je vždy po odmávaní šachovnicovou vlajkou. (zákaznik je povinný spomaliť a zastaviť na predom určenom mieste) Zákaz vjazdu do depa pod plným plynom a následne prudkým brzdením.

13. Jazdec musí prispôsobiť štýl a rýchlosť jazdy svojim schopnostiam tak, aby neohrozil zdravie svojich spolujazdcov a majetok prevádzkovateľa. Pri neumyselnom poškodení motokáry hradí v plnej čiastke škodu ktorú spôsobil.

14. Výmenu motokáry, alebo vrátenie peňazí je možné len v prípade závady nezavinenej zákazníkom alebo jeho spolujazdcov.

15. Zakúpením jazdy zákazník súhlasí s pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Nedodržiavanie pravidiel hlavne pri jazde môže mať za následok predčasné ukončenie jazdy, bez nároku na vrátenie peňazí.

Pokiaľ jazdec nedodrží tieto zásady, nesie plnú zodpovednosť a finančnú náhradu za zničené zdravie spolujazdcov a za hmotný majetok, ktorý svojim chovaním zničil.

Tešíme sa na vašu návštevu a prajeme veľa zážitkov.

Návrat hore